មន្ត្រី​រដ្ឋការ​អាមេរិក “​កេងប្រវ័ញ្ច​” រាប់ពាន់​ម៉ោង​ធ្វើការ​ដើម្បី​… ដេក​ – CEN