​រុស្ស៊ី​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការស្រាវជ្រាវ​ផលិត​ឱសថ​ព្យាបាល​រលាក​ថ្លើម​ប្រភេទ B – CEN