​គ​.​ជ​.​ប ផ្តល់​ប័ណ្ណ​ផ្លូវការ​ដល់​អ្នកសារព័ត៌មាន​អន្តរជាតិ​២០៣​នាក់ មកពី​៦៦​អង្គភាព ដើម្បី​យក​ព័ត៌មាន​បោះឆ្នោត​ – CEN