នាយករដ្ឋមន្ត្រី​និយាយ​ពី​របៀប​ដើម្បី​ឈប់ “​ឱនក្បាល លត់​ជង្គង់​” ជាមួយ​រុស្ស៊ី​ទៀត – CEN