សេដ្ឋកិច្ច​អាមេរិក​មាន​កំណើន​គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ហើយ​លោក​Trump ប្រកាសថា វា​គឺជា​ការបញ្ជាក់​ពី​គោលនយោបាយ​ត្រឹមត្រូវ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ – CEN