ក្រសួង​អប់រំ​បង្ហាញ​កាលបរិច្ឆេទ​នៃ​ការប្រឡង​នៅតាម​គ្រឹះស្ថាន​មធ្យមសិក្សា​ចំណេះ​ទូទៅ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៧-២០១៨ – CEN