ការសម្រេច​ផ្ដល់​សន្លឹកឆ្នោត​បានការ ឬ​មិន​បានការ ជា​សិទ្ធិ និង​ជា​សមត្ថកិច្ច​របស់ ប្រធាន គ​.​ក​.​រ​ – CEN