ពេលវេលា​ភ្ញាក់​ដឹងខ្លួន​ពេលយប់​អាច​ប្រាប់​អ្នក​ពី​បញ្ហា​សុខភាព​របស់​ផ្នែក​នីមួយៗ​ក្នុង​រាងកាយ​ – CEN