អ្នកសង្កេតការណ៍​ប្រកាសថា ការបោះឆ្នោត គ្មាន​ការលក់ដូរ​សន្លឹកឆ្នោត មាន​ភាពស្ងប់ស្ងាត់ ស្របតាម​ច្បាប់បោះឆ្នោត និង​លិខិតបទដ្ឋាន​គតិយុត្ត​ – CEN