ចាប់​ឃាត់ខ្លួន​បុគ្គលិក​១៨​នាក់ របស់​ក្រុមហ៊ុន​ឱសថ​ធំជាងគេ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN