លក្ខណៈពិសេស​៦​យ៉ាង បង្ហាញឲ្យឃើញ​ជប៉ុន​ពុំដូច​ប្រទេស​ណាៗ​ទាំងអស់​លើ​ពិភពលោក​ – CEN