ចិន​ដាក់ពិន័យ​មន្ដ្រី​ជាង​36.000​នាក់​នៅ​ពាក់កណ្ដាល​ដើមឆ្នាំ​២០១៨ – CEN