ជប៉ុន​ប្រកាស​ជា​សាធារណៈ​អំពី​ផែនការអភិវឌ្ឍន៍​ប្រព័ន្ធ​រ៉ា​ដា​ការពារ​កាំជ្រួច​ – CEN