ចិន​កែន​ប្រមូល​ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន​60.000 ដើម្បី​ទិញ​ទំនិញ​បរទេស​ – CEN