អគ្គនាយក​ស៊ីម៉ាក់ ៖ តើ​យក​មូលដ្ឋាន​អ្វី​ជា​សំអាង ដែល​លើកឡើង​ថា ការបោះឆ្នោត​នៅ​កម្ពុជា​លើក​នេះ មិន​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ឆន្ទៈ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ – CEN