ភូមិ​មួយ​នៅ​ប្រទេស​បារាំង​មិន​យកពន្ធ​ពី​ប្រជាជន​…​ព្រោះ​តែមាន​ពេក​ – CEN