រោគសញ្ញា​ទាំង ៦​នេះ​អាច​បញ្ជាក់​ថា អ្នក​ប្រហែល​មាន​ជំងឺ​មហារីក​ហើយ​ – CEN