​ជន​ណា ដែល​តាំងខ្លួន​ប្រឆាំង​នឹង​ការបោះឆ្នោត គឺ​ពិតប្រាកដ​ប្រឆាំង​នឹង​កម្ពុជា​ – CEN