នាវាមុជទឹក​អា​ហ្សង់​ទីន បាត់​ខ្លួន​ជាច្រើន​ថ្ងៃ ក្រុម​រុករក​កំពុង​បន្ត​ការស្វែងរក​ – CEN