ចិន​អាច​ចូលរួម​សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​បញ្ចប់​សង្គ្រាម​កូរ៉េ​ – CEN