គណៈកម្មការ MISS GLOBAL INTERNATIONAL បញ្ឈប់ CEO ភ្លាមៗ​ក្រោយ​កម្មវិធី​ចប់​មិន​ដល់​មួយថ្ងៃ​ – CEN