ករណី​វ៉ាក់សាំង​មិនត្រូវ​ស្ដង់ដារ ធ្វើឱ្យរញ្ជួយ​ប្រទេស​ចិន​៖ ប្រធាន​វិទ្យាស្ថាន​ម្នាក់​ធ្វើអត្តឃាត​ – CEN