ជំរុញ​ឲ្យ​មន្ទីរ​មួយ​ចំនួន​ពន្លឿន​លើ​សំណុំ​ឯកសារ​បើកប្រាក់​បៀវត្សរ៍ ឲ្យបាន​លឿន​ដោយ​មិន​ត្រូវឲ្យមាន​ការយឺតយ៉ា​វ​ឡើយ​ – CEN