ស្រី្ដបព្វជិតកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានចាប់ខ្លួន ព្រោះបានឃុំខ្លួនសាសនិក៤០០នាក់នៅលើកោះ – CEN