ដាណឺម៉ាកហាមឃាត់ការគ្របកន្សែងបិទមុខជាផ្លូវការនៅទីសាធារណៈ – CEN