អង្គការ NASA រកឃើញ​ពលរដ្ឋ​ដំបូង​ស្ម័គ្រចិត្ត​ទៅ​រស់នៅ​ភព​ព្រះ​អង្គារ​? – CEN