ចោទប្រកាន់ គ្រូបង្រៀន២នាក់ ពីបទលួចទឹកថ្នាំខ្មៅ គ.ជ. ប និងផ្តន្ទាទោស ដាក់គុកម្នាក់ៗ ៦ ខែ តែទោសត្រូវព្យួរ និងឲ្យទៅផ្ទះវិញ – CEN