ជនសង្ស័យម្នាក់ ជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនលីហួរវេរលុយ ត្រូវបានឃាត់ខ្លួន ករណីរំលោភលើទំនុកចិត្ត លួចដកប្រាក់ចំនួន ២៨.០០០ដុល្លារ – CEN