ឈឺ​ធ្មេញ​!? សាកល្បង​មើល ពិសេស​សម្រាប់​អ្នក​នៅ​តំបន់​ដាច់ស្រយាល ពុំទាន់​មាន​ពេទ្យ​ធ្មេញ – CEN