ហានិភ័យ​ដែល​បណ្តាល​មកពី​ស្ថានីយ៍​អវកាស​ចិន “​ទម្លាក់​អគ្គី​” ចុះ​មក​លើ​ផែនដី​ – CEN