ប្រធានាធិបតី Trump ទទួលបាន​លិខិត​របស់​មេដឹកនាំ Kim Jong-un – CEN