ឡាវ​អនុម័ត​គោលនយោបាយ​ប៉ះប៉ូវ​ការខូចខាត​ក្រោយ​ព្រឹ​ត្ដិ​ការណ៍​បាក់​ទំនប់​វា​រី​អគ្គិសនី​ – CEN