​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​ចរន្តអគ្គិសនី​ដើម្បី​ធ្វើការ​ជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើង​បរិក្ខារ​ – CEN