អាមេរិក​ដាក់ទណ្ឌកម្ម​ដល់​បុគ្គល​និង​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ទាក់ទិន​ដល់​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN