អង្គភាព​ច្រកចេញចូល​តែ​មួយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ជូនដំណឹង​ពី​ការផ្ដល់​សេវា​រដ្ឋបាល​ជូន​ពលរដ្ឋ​ – CEN