អាល្លឺម៉ង់ ធ្លាក់​ក្នុង​វិបត្តិ​នយោបាយ​គ្មាន​ច្រកចេញ​ – CEN