ពលរដ្ឋ​មាន​ការ​ព្រួយ​បារ​ម្មណ៍​អំពី​សុវត្ថិភាព​គោ​ក្របី ពួក​គាត់​ដោយ​មាន​ឈ្មួញ​ដើរ​ប្រមូល​ទិញ​គោ​ក្របី​នាំចេញ​ទៅ​ប្រទេស​វៀតណាម​ដូច​ស្រ​ម៉ោច​ជញ្ជូន​ស្ករដោ​យគ្មាន​ការត្រួតពិនិត្យ​ពី​មន្ត្រី​ជំនាញ​សង្ស័យ​ត្រូវ​ថ្នាំ​យ៉ា​ស្ពាម ​(​ថ្នាំងុ​យដេក​) – CEN