ប្រាសាទ​អង្គ​វត្ត ជាប់ ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​១ ជាទី​សំណង់​ប្រវត្តិសាស្ដ្រ​ដ៏​អស្ចារ្យ​បំផុត​ក្នុង​លោក នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN