ស្ត្រី​ម្នាក់​ចងករ​សម្លាប់ខ្លួន​ព្រោះ​មានទំនាស់​ជាមួយ​ប្តី​ដោយ​បន្សល់​នូវ​សំបុ​ត្រ​ជាច្រើន​សន្លឹក​ទុកឱ្យ​ប្តី​និង​មេភូមិ មេឃុំ​ជា​ចំណងដៃ – CEN