ទិវា​អនាម័យ​បរិស្ថាន​លើកកម្ពស់​គ្រប់គ្រង​សំណល់​រឹង​និង​សរីរាង្គ​ឲ្យបាន​ត្រឹមត្រូ​វ​ – CEN