ចង់​ធ្វើ “​ខ្លួន​ដូចជា​អ្នកមាន​” យក​ម៉ូតូ​ទៅ​លាប​ពណ៌​មាស ហើយ​ភ្ជាប់​បន្ថែម​លេខ ៨៨៨៨៨៨ ចុងក្រោយ​… (​មាន​វីដេអូ​) – CEN