យន្តហោះ​ធំ​បំផុត​ពិភពលោក Airlander 10 បាន​ធ្លាក់​នៅ​អង់គ្លេស​ – CEN