អ្នកបើកបរ​យន្ដហោះ​ក្រុមហ៊ុន Ryanair បានធ្វើ​អត្តឃាត​មុនពេល​យន្ដហោះ​ចេញដំណើរ​ – CEN