អង់គ្លេស បន្ដ​ជួយ​គាំទ្រ​ដល់​ប្រតិបត្តិ​ករ​ដោះមីន នៅ​កម្ពុជា រហូតដល់​ឆ្នាំ​២០២០ – CEN