ព្រឹត្តិ​​បត្រ​ព័ត៌​មាន និង​ព្យាករណ៍​កម្ពស់​ទឹក​ជំនន់ សម្រាប់​ថ្ងៃ​ទី ០៧ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៨ ៖ – CEN