បុរស​ឥណ្ឌា​ម្នាក់​រៀបការ​ជាមួយ​កណ្តុរ ដោយ​អះអាង​ថា ​ជា​ប្រពន្ធ​របស់​គាត់​ចាប់​ជាតិ​ – CEN