ឡាវ​ផ្អាក​ការអនុវត្តគម្រោង​សាងសង់​វា​រី​អគ្គិសនី​ថ្មី​ ក្រោយ​ការបាក់​ទំនប់​ – CEN