​ប្រើ​ឧបករណ៍​ឆក់​ត្រី បណ្តាល​ឱ្យ​ឆក់​ខ្លួនឯង​ស្លាប់ ក្នុង​ស្រែ​ – CEN