ខឹង​ខូច ខឹង​ខាត ខឹង​បែបនេះ​គេ​ហៅ​ថា​សន្សំរឿង ទាល់តែ​អស់ ១៥០០ ដុល្លារ ទើប​…​បាត់​ខឹង​!? – CEN