ឃ្លាំង​ទ្រព្យ “​មាស​” ពុំ​ធ្លាប់​ឃើញ​របស់ Pharaoh អេ​ហ្សី​ព​ត្រៀម​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​ជា​សាធារណៈ​ – CEN